fredag 1 april 2011

Grundläggande värden

Innan jag ger mig in ordentligt i skoldebatten vill jag bara grunda med de värden som är inskrivna i Läroplanen för grundskolan 2011...Även om det kan verka som ett aprilskämt när man sedan ser hur dessa värden sen tolkas av vår utbildningsminister, så tycker jag att det ger ett bra avstamp till en diskussion. Det är jag som har kursiverat meningen om kristen etik, den kändes lite malplacerad på något sätt. Nå såhär står det:

"Det offentliga skolväsendet vilar på demokratins grund. Skollagen (2010:800) slår fast att utbildningen inom skolväsendet syftar till att elever ska inhämta och utveckla kunskaper och värden. Den ska främja alla elevers utveckling och lärande samt en livslång lust att lära.

Utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och respekt för vår gemensamma miljö.

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors likavärde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. 

I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i sko­lan ska vara icke­konfessionell.

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet."

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar