onsdag 8 juli 2009

Jag läste någonstans om utifall alla Indier skulle börja använda toalettpapper så skulle det inte finnas träd nog för att tillgodose deras behov, sant eller inte? Det är inte mycket kul de får göra, Indierna och Kineserna utan att det leder till miljökatastrofer.

Det var i vilket fall inte katastrof scenariot som fångade mitt intresse, utan istället det faktum att de faktiskt inte använder toalettpapper. De har en liten kanna vatten bredvid hålet i golvet så de kan tvätta av sig lite med sin vänsterhand (med lång lillfingernagel).

Egentligen sitter vi nog helt fel på toaletten, en på huk ställning får ut bajset på ett mycket smidigare sätt samtidigt som jag inbillar mig att kladdet runt anus blir mindre och därmed behovet av toalettpapper mindre.

Jag har sett toaletter som varit ett hål i golvet på semesterresor men jag har tidigare valt förstoppningstaktiken framför att prova på något sånt. Nästa gång kommer jag att prova, det är ju dessutom mer hygieniskt. 

Kanske ska vi installera en gästtoalett här hemma, ett hål i golvet? Det verkar ju bara vara fördelar med det. Man tränar upp musklerna, sitter inte och läser tidningar, tömmningen blir bättre, mer lättstädat och som sagt hygieniskt, om man inte missar hålet i alla fall.


Kanske startar jag en Facebookgrupp...Eller vill jag verkligen kämpa för det här??


I read somewhere in case of all India would start using the toilet, so there would not be enough trees to satisfy their needs, true or not? There's not much fun they can do, Indians and Chinese without leading to environmental disasters. 

It was in any case not a disaster scenario that caught my interest, but instead the fact that they actually do not use toilet paper. They have a small jug of water next to the hole in the floor so they can wash off a bit with his left hand (with a long little finger nail). 

Actually we are probably wrong in the bathroom, a SQUAT position gets poop on a very flexible way, while I imagine myself the soil around the anus becomes smaller and thus less need for toilet paper. 

I have seen toilets were a hole in the floor on holidays but I have previously chosen constipation before tactic to try something like that. Next time I will try, it is also more hygienic. 

Perhaps we should install a guest toilet here at home, a hole in the floor? It seems to just be the benefits of it. You train your muscles, do not sit and read newspapers, tömmningen get better, more easy to clean and hygienic as I said, if you do not miss the hole anyway. 


Maybe I launched a Facebook Group ... Or do I really fight for this?

måndag 6 juli 2009

Naturist visst?

Vi har börjat en ny fas i våra liv känns det som. Barnen är stora och följer inte självklart med oss vart vi ska. Samtidigt som det är lite trist så ger det ju oss också en frihet att prova på saker som vi inte gjort förut. 


Att gå upp astidigt på morgonen för att ta sig till stranden innan det är fullt är ju en sak. I morse slängde vi upp våra cyklar på cykelhållaren och drog iväg till Skanör-Falsterbo för att bada. Väderrapporterna had talat om att det skulle vara rätt kass väder, molnigt och skurar men solen sken både här hemma och på stranden.

Vi har pratat lite om att prova på att bada nakna och vet om att det finns ett nakenbad där någonstans. Vi stannade först på den vanliga Falsterbostranden, solade och läste innan vi hoppade på  cyklarna för att se om vi kunde hitta nakenbadet. Malin tyckte att det var liide jobbigt när jag frågade en dam om vägen till nakenbadet, men det var till ingen nytta...att fråga altså för hon visste ingenting.

Det var i vilket fall som helst mycket trevligt att cykla omkring där bland alla otroligt häftiga och i vissa fall helt överdådiga strandnära hus och hoddor men till slut hittade vi naturiststranden längst ut på Skanörs norra udde. Det var lite smånervöst att trampa omkring där bland dessa nakna människor men vi försökte se ut som om vi hade gjort det här förr. Det är ju inte som att gå med i en swingersklubb i alla fall (Vilket vi inte kommer att göra).

Vi hittade en bra plats omringad av högt gräs där vi kunde ta av oss och ändå känna oss lite privata. Vi smetade in oss med solkräm på våra av solen outforskade områden och lade oss på handdukarna, och visst det är en härlig känsla att sola naken, för att inte tala om att bada naken. Det här kommer vi att göra om!

It feels like we have begun a new phase in our lives. The kids are grownup teenagers and do not follow the course with us wherever we are. While it is a little sad, it also gives us a bit freedom to try things that we have not done before. 


Going up very early in the morning
to get to the beach before it is crowded is one thing. This morning we threw up our bikes on a bicycle holder and pulled away to Skanör-Falsterbo to swim. Weather reports had said that it would be right bad weather, cloudy and showers but the sun shone both at home and on the beach. 

We talked a little about to try to swim naked, and we know that there is a naturisr beach somewhere around. We stopped first at the usual Falsterbo beach, sun bathed and read before we jumped on bikes to see if we could find the naturist beach. Malin thought it was bit hard when I asked a lady on the way to naked bath, but it was to no avail ... that question ... because she knew nothing. 

It was in any case, very nice to ride a bike around there all amazingly cool and in some cases quite lavish coastal houses and Hodder but eventually we found the naturist beach at the end of Skanörs northern tip. It was a little nervous pedaling around which among these naked people, but we tried to look as if we had done this before. It is not, as to join a Swingers Club in all cases (Which we will not do). 

We found a good location surrounded by tall grass where we could undress and yet feel a little private. We smear ourselves with sunscreen on our sun of unexplored areas and put us on the towels, and certainly it is a wonderful feeling to sunbathe naked, to say nothing of swimming naked. This we will do again and again!

lördag 4 juli 2009

Bad Morning

Provade att gå upp väldigt tidigt för att ta oss till stranden innan det skulle bli helvetesträngesel vid Skanör Falsterbo. Vi lyckades faktiskt komma iväg redan vid sjutiden en lördagmorgon, med matsäck och kaffe. Vi var nästan ensamma på stranden, det stod en bil innan vår på parkeringen. Vi åkte tillbaka vid halvtolv tiden, då det började fyllas på.

Hur jävligt det än kan låta att gå upp så tidigt en ledig dag så skulle jag göra om detta närsomhelst för det var verkligen en hit. Helt vindstilla 21 grader i luften och njutbart vattnet. Simmade, läste ut Marilyn Manson boken och fikade. ...Ja vad ska man mer säga?

Tried to get up very early to take us to the beach before it would be helvetesträngesel Skanör at Falsterbo. We managed to actually get away at seven a Saturday morning, with lunch and coffee. We were almost alone on the beach, it was a car before us in the parking lot. We went back at 11.30 period, when it began to be replenished. 

How damn it may sound to go up as early a day off, I would do this again any time because it was really a hit. Completely wind still 21 degrees in the air and enjoyable water. Swam, read out Marilyn Manson book and fikade. ... Well, what can you say more?


fredag 3 juli 2009

A day in Copenhagen.

Jag och Nils tog med oss cyklarna på tåget över bron ioch till Köpenhamn. Nils hade uttryckt ett önskemål att få se Cristiania och jag tyckte att det kan vara en god ide som förälder att lotsa runt honom. Visst finns det haschförsäljning helt öppet och en hel del rätt nergågna typer där. Hundar och ungar springer fritt.

Men det har också något helt annat närmast idylliskt, detta märkliga ställe mitt i storstan. Det är väl värt att ta sig snabbt förbi Puschersteet och cykla runt på de små stigarna i området.

 
Vi tog oss också ett dopp vid den nya delen av Cristianshavn, ja jag vet inte om det fortfarande heter så, men det är väl motsvarande Västra hamnen i Malmö.


Öresundståget hem var kraftigt försenat, och som jag förstår det så är det ofta problem på sträckan. Att komma ihåg om man skall passa ett flyg på Kastrup t ex. Ska förresten ta mig till Öresundstrafikens kontor idag för att försöka få tillbaka en dubbelbetald resa. Misstänker att det är ett fruktlöst försök.


Me and Nils took us a bicycle on the train over the bridge ioch to Copenhagen. Nils had expressed a desire to see Cristiania and I thought it might be a good idea as a parent to guide him around. Certainly there are openly selling hashish and a lot of right nergågna types. Dogs and kids run free. 

But it also has something completely different next idyllic, this strange place in the middle of the big city. It is worth the rapidly past Puschersteet and biking around the small paths in the area. 
  
We took a dip in the new part of Cristianshavn, yes, I do not know if it still called that, but it is well corresponding to the Western port of Malmö. 

Sound Train home was seriously delayed, and as I understand it, it is often problems on the route. To remember whether to fit an aerial on Kastrup eg. Should the way, take me to the Sound Traffic office today to try to get a double-paid trip. Suspect that it is an unsuccessful attempt.

Posted by Picasa

onsdag 1 juli 2009Min semester har börjat nu, känns som en bra start att sitta uppe halvtvå på natten och ladda upp våra gamla Flanofilmer på youtube. Fasen vad kul vi hade när vi hade igång vår kulturklubb. Filmerna tycker jag håller rätt bra fortfarande...

Nu när alla börjar köpa Iphones så kanske man ska skicka ut länkar...


My vacation has started now, feels like a good start to sit up halvtvå at night and load up our old Flanofilmer on youtube. Phase what fun we had when we had launched our culture club. The films I think are pretty good still ...

Now that everyone starts to buy Iphone, maybe you should send out links ..